กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.78 KB
ระบบ DMC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.2 KB
ระบบ DMC 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.07 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.95 KB
การวัดผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.08 KB
ขั้นตอนขอย้ายนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.37 KB
ขั้นตอนนักเรียนลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.28 KB
ขั้นตอนย้ายออกของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.37 KB
ขั้นตอนรับสมัครนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.66 KB
โครงสร้างงานห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.84 KB