กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.78 KB
ระบบ DMC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.2 KB
ระบบ DMC 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.07 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.95 KB
การวัดผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.08 KB
ขั้นตอนขอย้ายนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.37 KB
ขั้นตอนนักเรียนลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.28 KB
ขั้นตอนย้ายออกของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.37 KB
ขั้นตอนรับสมัครนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.66 KB
โครงสร้างงานห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.84 KB
วิเคราะห์มาตฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.23 KB
หน่วยการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.19 KB
กำหนดการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.11 KB
แผนการวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.67 KB
ฟอร์มแผน (เลือกทำ 1 วิชา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.13 KB
แผนหน้าเดียว (เลือกทำ 1 วิชา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.59 KB
ตัวอย่าง กำหนดการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.15 KB
ตัวอย่างแผนหน้าเดียว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.01 KB
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.98 KB