ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสาร ว.21
วฐ. 3 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 20
วฐ. 2 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 32.63 KB 29
วฐ. 1 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 18
ภาคผนวก ซ การจัดทำเอกสารเหตุผล Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 27
ภาคผนวก ง แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 792 KB 62
ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์ม บค01-05 ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 30
แบบฟอร์มขอรับการประเมิน ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 152.41 KB 28
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.77 KB 46
ตัวอย่างแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ (ท้ายหน่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 40.12 KB 41
ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ท้ายแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 50
ตัวอย่าง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 29
ตัวอย่าง Plan 1-2 hrs แผน,บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 116.94 KB 52
ตัวอย่าง PLC หลักสูตร สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 43
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.16 KB 37
การวิเคราะห์ โรงเรียน ชุมชน กลุ่มสาระ ก่อนทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.15 KB 37
คู่มือ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 341.09 KB 29
เอกสารการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.86 KB 89
แบบฟอร์มหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 78
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.79 KB 86
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 31
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 99
แบบฟอร์มตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 73
แบบฟอร์มจัดกลุ่มตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 51
แบบฟอร์มเขียนคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 84
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 32
เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 86.98 KB 4
สมุดกิจกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 96
แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 75.63 KB 98
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนปะทิววิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 46.05 KB 77
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56.83 KB 68
เอกสารฝ่ายแผนงาน
ผง.01-1 บันทึกข้อความจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.46 KB 4
ผง 03-1 แบบรายงานผลกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 32.81 KB 22
ผง 01 แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 85
เอกสารงานประกันคุณภาพ
SAR-teacher-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 96
SARโรงเรียนปะทิววิทยา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 72
เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2563
แผนการจัดการการเรียนรู้ online Word Document ขนาดไฟล์ 36.74 KB 94
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 74
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 788.5 KB 72
ประมวลรายวิชา (Course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 46
งานกิจการนักเรียน
แบบสรุปรายงานห้องเรียนสีขาว รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 18
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน / แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 60.85 KB 17