ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนปะทิววิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 46.05 KB 27
SARโรงเรียนปะทิววิทยา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 24
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56.83 KB 21
เอกสารรายงานผลโครงการ-กิจกรรม (งานนโยบายและแผนงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 39