ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-teacher-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 2
สมุดกิจกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 43
แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 75.63 KB 38
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนปะทิววิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 46.05 KB 61
SARโรงเรียนปะทิววิทยา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 42
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56.83 KB 47
เอกสารรายงานผลโครงการ-กิจกรรม (งานนโยบายและแผนงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 22.33 KB 66