การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB