ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนปะทิววิทยา
๑. ข้อมูลทั่วไป
  ๑.๑ โรงเรียนปะทิววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๙-๑๐๔๓ โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๐๔๓
E-mail : pathiu-wit@hotmail.com
Website : http://school.obec.go.th/pathiuwit
๑.๒ ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓
๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๔ มีเขตพื้นที่บริการ ๒๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางสน บ้านคอกม้า บ้านดอนตะเคียน บ้านปากคลอง บ้านชุมโค
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

         ๒.๑ 
ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นางพรพนา แดงสกล  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือนตุลาคม                               พ.ศ.๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน
         
         ๒.๒ ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นางกษมาพร  ชวาลิต  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม                        พ.ศ.๒๕๖๓ 
จนถึงวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

         ๒.๓ ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นางยุพดี  สัตยธีรานนท์  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน                  พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
  ๒.๔ ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นายอุดม ทองเจิม วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.การบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒.๕ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

โรงเรียนปะทิววิทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ บนเนื้อที่ ๗๑ ไร่เศษ โดยความร่วมมือของนายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร นายประลอง ชุมเกษียน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางสน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนอำเภอปะทิว มีนายสนาน ธรรมวุฒิ เป็นครูใหญ่คนแรก

ปีการศึกษา ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งยุบโรงเรียนปะทิว สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษารวมกับโรงเรียนปะทิววิทยา ซึ่งได้รวมครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ และทรัพย์สินทั้งหมดรวมเป็นของโรงเรียนปะทิววิทยาด้วย และต่อมาปรับตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โรงเรียนประสบวาตภัย “พายุไต้ฝุ่นเกย์” โรงเรียนเสียหายทั้งหมด กรมสามัญศึกษาให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน - อาคารประกอบ จำนวน ๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาปรับตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการ และกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒ ตำแหน่ง ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓ ตำแหน่ง หลังจากโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้านอย่างรวดเร็ว ในปีนี้โรงเรียนปะทิววิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของ เขตการศึกษา ๓

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของเขตการศึกษา ๓ เป็นครั้งที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษายุบตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเหลือ ๒ ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ช่วยผู้อำนวยการคนที่ ๓ เกษียณอายุราชการ และปริมาณนักเรียนไม่ถึง ๒๗ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส )

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับการจัดตั้งเป็น “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด” และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็นโรงเรียนแกนนำพิทักษ์อ่าวทุ่งมหา

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นครั้งที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล
- โรงเรียนห้องสมุดยอดเยี่ยม
- โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
- โรงเรียนเรียนร่วมระดับดี
- โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- โรงเรียนนำร่อง “เยาวชนนั้นไซร้คือพลังแผ่นดิน”

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับรางวัล
- ระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรท้องถิ่นดีเด่น สพท.ชุมพร เขต ๑
- บริษัททีวีบูรพาและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ ช่อง ๙ ถ่ายทำ สารคดีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปะทิววิทยาเผยแพร่

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับ ม.๔- ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๒ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำบายศรีปากชามของนักเรียนพิการเรียนร่วม ไม่จำกัดช่วงอายุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๒ เมืองทองธานี
- รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภททอล์กโชว์ ชมเชย ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย โดยสำนักงานคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “เธอ คือแรงบันดาลใจ” ปีที่ ๔ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- โรงเรียนแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
- ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัชเยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง โครงการฟื้นฟูข้าวเหลืองปะทิว เพื่อการแปรรูปและการอนุรักษ์ จากบริษัทชินคอร์ป
- รางวัลลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทาน ม.๑ - ม.๓ ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน ม.๑ - ม.๓ ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการเล่านิทาน ม.๑ - ม.๓ ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ไม่กำหนดช่วงชั้น ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี
- รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ไม่กำหนดช่วงชั้นของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ เมืองทองธานี

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทาน ม.๑-ม.๓ ของนักเรียนพิการเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔
- รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑- ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๖๔
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๖๔

โรงเรียนปะทิววิทยา เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา ๔๕ ปี มีผู้บริหารมาแล้ว ๘ คน ปัจจุบันมีนายอุดม ทองเจิม เป็นผู้อำนวยการ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๖ ห้องเรียน มีโครงสร้างการจัดชั้นเรียนเป็น ๓-๓-๓/ ๒-๒-๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็น ๓ แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต , แผนการเรียน ศิลป์ – คณิต และแผนการเรียน ศิลป์ – สังคม