กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรนารถ เสียงล้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวนีย์ หีดลำพูน
ครู คศ.3

นายจุลพงษ์ มณีศรี
ครู คศ.2

นางนงคราญ โฉมทนงค์
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ กุมารสินธุ์
ครู คศ.1

นายชาคริต สุวรรรรัศมี
ครูผู้ช่วย