กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรนารถ เสียงล้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวนีย์ หีดลำพูน
ครู คศ.3

นายจุลพงษ์ มณีศรี
ครู คศ.2

นางนงคราญ โฉมทนงค์
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ กุมารสินธุ์
ครู คศ.1

นายชาคริต สุวรรรรัศมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาภรณ์ องอาจ
ครูผู้ช่วย

นายนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา
ครูอัตราจ้าง