คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววนิตชนัย ยังสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจุลพงษ์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางวรรณพลอย แจ้งเพชร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวจิรวรรณ เอกวรรณัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพรรณศรี ยังปักษี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายรณชัย ศักดิ์แสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน