สายงานการสอน
นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ตำแหน่ง ครู
เผยแพร่ผลงาน ดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ  "รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563"  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ตำแหน่ง ครู

https://drive.google.com/file/d/1K1VRFpUnZdKWw8pbmeEe5KX4lZgkcx5Z/view?usp=sharing