พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

4.  ส่งเสริมการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพ

เป้าประสงค์

      ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานสากล และตระหนักคุณค่าสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีความสุข