กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละม้าย จันทร์สุริย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรองทิพย์ สายัณห์
ครู คศ.3

นางกุศล อาวาส
ครู คศ.2

นางสาวธันยพร วรรณเผือก
ครู คศ.2

นางบำเพ็ญ นิลศรี
ครู คศ.2