กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรรณศรี ยังปักษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐชยา พยุหกฤษ
ครู คศ.3

นางสาวปรารถนา ศิลปเศวต
ครู คศ.2

นางสาววิมลรัตน์ รอดพุฒ
ครู คศ.1

นางสาวจิรวรรณ เอกวรรณัง
ครู คศ.1