กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิจติพงศ์ บู้หลง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิระนันต์ จันดี
ครู คศ.1