วิสัยทัศน์/ค่านิยม/คำขวัญ
วิสัยทัศน์โรงเรียน

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม นำความรู้  พัฒนาสู่สากล
รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมภูมิปัญญา น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม

รู้รัก สามัคคี มารยาทดี มีน้ำใจ

คำขวัญ

รู้คิด รู้ทำ น้ำใจ

อัตลักษณ์

สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

มารยาทดี มีน้ำใจ