กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลย์ มณีศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลานนา ศรีรักษา
ครู คศ.2

นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูล
ครู คศ.3

นางสาวจิตราภรณ์ บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวศิวพร คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายลีโอนาร์โด เจอา ทรอปา อินัสลาย
ครูอัตราจ้าง