กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลย์ มณีศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลานนา ศรีรักษา
ครู คศ.2

นางสมทรง พิบูลย์พล
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ บุญมา
ครูผู้ช่วย

นายลีโอนาร์โด เจอา ทรอปา อินัสลาย