กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลย์ มณีศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0803933755
อีเมล์ : Krua-40@gmail.com

นางสาวจิตราภรณ์ บุญมา
ครู คศ.1

นายพุฒิเมธ โสตถิฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0963010254
อีเมล์ : joyonly1539@gmail.com

นายอนุชา พรไชย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0953575770
อีเมล์ : book.pch@gmail.com

นางสาวจันทกานต์ เสนเผือก
ครูอัตราจ้าง