กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทนงศักดิ์ ไหมคงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณพลอย แจ้งเพชร
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพา ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย