กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณพลอย ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรืองสิริ คงแก้ว
ครู คศ.2

นายทนงศักดิ์ ไหมคงแก้ว
ครูผู้ช่วย