กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศศิธร ตั้งนรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทัศนีย์ กลิ่นละออ
ครู คศ.3

นางอรุณ เทิ่ยงทัศน์
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี
ครูผู้ช่วย