กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรณชัย ศักดิ์แสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณ เที่ยงทัศน์
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ กลิ่นละออ
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี
ครู คศ.1

นางสาวประภาภรณ์ องอาจ
ครูผู้ช่วย