คณะผู้บริหาร

นางกษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววนิตชนัย ยังสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณ เที่ยงทัศน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทัศนีย์ กลิ่นละออ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจุลพงศ์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางวรรณพลอย แจ้งเพชร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายรณชัย ศักดิ์แสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวปรารถนา ศิลปเศวต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ