คณะผู้บริหาร

นายอุดม ทองเจิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา