สายงานผู้บริหาร
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของครูและผู้เรียนสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนปะทิววิทยา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.16 KB
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนละแมวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.21 KB
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนสวีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.21 KB