คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปะทิววิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปะทิววิทยา