กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพล ทองมา
ครู คศ.2