ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย นวลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพนา แดงสกล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางกษมาพร ชวาลิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ทองเจิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัจนา ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ชูชีพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ มนตลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาน ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2521