ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 2564 ( ครูประภาภรณ์ องอาจ ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 2829
รายละเอียดส่วนบุคคล และเป้าหมายการพัฒนาวิทยฐานะในระยะเวลา 5 ปี (ครูณัฐชยา พยุหกฤษ ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 7925
วฐ. 3 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 37513
วฐ. 2 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 32.63 KB 37607
วฐ. 1 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 37525
แบบฟอร์มขอรับการประเมิน ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 152.41 KB 37858
ตัวอย่าง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 37586
ตัวอย่าง Plan 1-2 hrs แผน,บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 116.94 KB 37792
ตัวอย่าง PLC หลักสูตร สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 38405
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.16 KB 38828
คู่มือ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 341.09 KB 38559
เอกสารการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.86 KB 37994
แบบฟอร์มหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 37579
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.79 KB 37598
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 37468
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 37546
แบบฟอร์มตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 37540
แบบฟอร์มจัดกลุ่มตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 37500
แบบฟอร์มเขียนคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 37520
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 37461
เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (นายชาคริต สุวรรณรัศมี ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 7150
รายชื่อติด ปพ. ภาคเรียนที่ 1-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 37360
แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า ioc ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 37668
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 86.98 KB 38019
สมุดกิจกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 38132
แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 75.63 KB 37578
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนปะทิววิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 46.05 KB 37599
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56.83 KB 37512
เอกสารฝ่ายแผนงาน
แบบรายงานโครงการ 5 บท (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 7918
ผง.01-1 บันทึกข้อความจัดซื้อ (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.46 KB 37499
ผง 03-1 แบบรายงานผลกิจกรรม (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 32.81 KB 37533
ผง 01 แบบฟอร์มโครงการ (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 37544
เอกสารงานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 77.43 KB 37647
SARโรงเรียนปะทิววิทยา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 37529
เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2563
แผนการจัดการการเรียนรู้ online Word Document ขนาดไฟล์ 36.74 KB 37600
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 37577
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 788.5 KB 38028
ประมวลรายวิชา (Course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 37489
งานกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา (นายรณชัย ศักดิ์แสง ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 2199
แบบสรุปรายงานห้องเรียนสีขาว รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 37753
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน / แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 60.85 KB 37514