ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 27.55 KB 126
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(วิทยฐานะชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 43
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 65
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา (ครูพรรณศรี ยังปักษี ผู้เผยแพร่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.39 KB 59
รายงานผลปฏิบัติงานในหน้าที่ สายการสอน ในรอบ 6 เดือน (ครูวรรณพลอย แจ้งเพชร ผู้เผยแพร่ ) Word Document ขนาดไฟล์ 121.32 KB 29713
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 2564 ( ครูประภาภรณ์ องอาจ ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48732
รายละเอียดส่วนบุคคล และเป้าหมายการพัฒนาวิทยฐานะในระยะเวลา 5 ปี (ครูณัฐชยา พยุหกฤษ ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48217
วฐ. 3 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 48552
วฐ. 2 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 32.63 KB 49056
วฐ. 1 สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 48308
แบบฟอร์มขอรับการประเมิน ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 152.41 KB 48479
ตัวอย่าง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48528
ตัวอย่าง Plan 1-2 hrs แผน,บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 116.94 KB 48668
ตัวอย่าง PLC หลักสูตร สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 49690
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.16 KB 49817
คู่มือ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 341.09 KB 51330
เอกสารการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.86 KB 48810
แบบฟอร์มหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 48425
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.79 KB 48566
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 48161
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48160
แบบฟอร์มตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48503
แบบฟอร์มจัดกลุ่มตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48530
แบบฟอร์มเขียนคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 48268
วิสัยทัศน์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48397
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มชุมนุม ปีการศึกษ 2564 (นางสาวจิตราภรณ์ บุญมา ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 88.97 KB 45225
บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (นายชาคริต สุวรรณรัศมี ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 86.99 KB 48473
รายชื่อติด ปพ. ภาคเรียนที่ 1-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 48151
แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า ioc ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 49197
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 86.98 KB 48940
สมุดกิจกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 50118
แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 75.63 KB 48286
แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนปะทิววิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 46.05 KB 48132
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56.83 KB 48134
เอกสารฝ่ายแผนงาน
บันทึกข้อความจัดซื้อ (่นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้เผยแพร่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.11 KB 44160
แบบรายงานโครงการ 5 บท (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 48341
ผง.01-1 บันทึกข้อความจัดซื้อ (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.42 KB 48110
ผง 03-1 แบบรายงานผลกิจกรรม (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 32.81 KB 48158
ผง 01 แบบฟอร์มโครงการ (นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 48267
เอกสารงานประกันคุณภาพ
รายงานผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 77.43 KB 48562
SARโรงเรียนปะทิววิทยา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48387
เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2563
แผนการจัดการการเรียนรู้ online Word Document ขนาดไฟล์ 36.74 KB 48387
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 758.5 KB 48623
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 788.5 KB 48678
ประมวลรายวิชา (Course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48307
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา (นายรณชัย ศักดิ์แสง ผู้ให้เผยแพร่) Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 48227
แบบสรุปรายงานห้องเรียนสีขาว รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 48285
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน / แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 60.85 KB 48224
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 13